ខេត្តប៉ៃលិន

ទស្សនាបាត់ដំបង & ប៉ៃលិន

ទស្សនាបាត់ដំបង & ប៉ៃលិន

ធ្វើដំនើរទៅ ទស្សនាទឹក ដីត្បូងពេជ្រ នៃក្រុងប៉ៃលិន ដែលជាតំបន់ ដែលសំបូរ ដោយធន ធានធម្មជាតិ ដ៏សំបូរបែប និងដំណាំហូប ផ្លៃជាច្រើន ប្រភេទដូចជា ស្វាយ ចេក សាវម៉ាវ ធុរេន…