ខេត្តព្រះវិហារ

ផ្ទះសំណាក់ ហូម វឌ្ឍនៈ (ខេត្តព្រះវិហារ)

ផ្ទះសំណាក់ ហូម វឌ្ឍនៈ (ខេត្តព្រះវិហារ)

ផ្ទះសំណាក់ ហូម វឌ្ឍនៈ (HOME VATTHANAK Guesthouse) ស្ថិននៅក្រុងព្រះវិហារ ដែលមាន​បន្ទប់ចំនួន  21បន្ទប់, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, Free wifi ។ អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ A14…

ផ្ទះសំណាក់ លីហួត (ខេត្តព្រះវិហារ)

ផ្ទះសំណាក់ លីហួត (ខេត្តព្រះវិហារ)

ផ្ទះសំណាក់ លីហូត (LYHOUT Guesthouse) ស្ថិតនៅក្នុងទីរូមខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានបន្ទប់ចំនួន 36បន្ទប់, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, Free wifi ។ អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ…