ក្មេងឃ្វាលគោ

ក្មេងឃ្វាលគោ

ជីវិតរស់របស់ ប្រជាជនខ្មែរមួយ ចំនួនតាម ទីជនបទ គឺជួបនូវ បញ្ហាលំបាក ដោយកង្វះ ចំនីអាហារ អនាម័យ នឹងសំភារៈ ប្រើប្រាស់ផងដែរ ។ បន្ទាប់ពី ការសិក្សា ក្មេងៗនៅ តាមស្រុកស្រែចំការ ខ្លះ តែងតែ ទៅឃ្វាលគោ ក្របី រឺជួយការងារ ស្រាលៗផ្សេងទៀត នឹងអ្វីដែលគេ អាចធ្វើបាន អ្វីទាំង អស់នេះ វាមិន អាចចាត់ ទុកជាការធ្វើ ពលកម្មហូស កំលាំងលើកុមារ នោះទេ វាគ្រាន់ តែជា ការជួយ សំរាលបន្ទុក ក្នុងគ្រួសារ តែប៉ុន្នោះ ។ ក៏ប៉ុន្តែសូមក្រុម គ្រួសារគ្រប់រូប កុំប្រើកុមារ អោយហូស ពីកំលាំងពេក ព្រោះ ទង្វើ ទាំងអស់ នេះ វារងផល ប៉ះពាល់ជា ខ្លាំងដល់ ដល់សុខភាព និងការសិក្សា ររបស់ក្មេង ។​ […]